Wedstrijdreglement Digital Printing Company bv

Inleiding
Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die Digital Printing Company bv organiseert via haar website, andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook, Instagram, Linked In) of op elke andere wijze.
Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, wordt dit in het wedstrijdreglement toegelicht onder '3. Verloop en voorwaarden van de wedstrijd' in dit wedstrijdreglement opgenomen.
Digital Printing Company is een grafisch bedrijf, met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Drukkerijstraat 7 en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (rechtsgebied Dendermonde) onder het nummer 0471.868.475.

Algemene deelnemingsvoorwaarden
Iedere persoon die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is en beschikt over een geregistreerd ondernemingsnummer, met uitzondering van medewerkers van Digital Printing Company en hun directe familieleden tot in de eerste graad.
Het geregistreerd ondernemingsnummer kan zowel verkregen zijn door tewerkstelling binnen de onderneming gelinkt aan het ondernemingsnummer of door zelfstandige activiteit waarbij een ondernemingsnummer verreist is.
Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders, hun voogd of de verantwoordelijke van de onderneming waarin de minderjarige wordt tewerkgesteld. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Digital Printing Company bv ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd/verantwoordelijke.
Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

Specifieke voorwaarden en verloop van de wedstrijd 'Verwen je team'.
De actie 'Verwen je team' is specifiek gericht naar KMO's en zelfstandigen die beschikken over een officieel geregisteerd ondernemingsnummer.
Een onderneming doet automatisch mee aan de actie 'Verwen je team' als deze tijdens de actiemaanden een bestelling plaatst met een minimumwaarde van € 500 excl. btw bij digitalprinting.be. Bij elke schijf van € 500 die bovenop het minimum bestelbedrag komt, krijgt de klant een extra kans. 
Met uitzondering van Q3: De minimum bestelwaarde tijdens Q3 bedraagt € 250 i.p.v. de boven vermelde € 500.

Voor de berekening wordt het netto factuurbedrag van het order gebruikt. De actie is niet geldig op portkosten.  De factuur dient betaald te zijn vooraleer de prijs in ontvangst kan genomen worden. De prijs dient opgenomen of ingepland te worden binnen de 3 maanden na ontvangst ervan.  Nadien vervalt de prijs.

Na de actieperiode wordt een winnaar getrokken uit de deelnemers. De winnaar wordt op social media bekend gemaakt alsook persoonlijk gecontacteerd door de medewerkers van digitalprinting.be. De winnaar krijgt volgende prijs: een bezoek van een foodtruck (max. 50 personen) bij de onderneming op een afgesproken moment. Met uitzondering van Q3: de winnaar ontvangt tijdens Q3 een aperobox.


Geschenken en prijzen
De geschenken en prijzen mogen op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.
Digital Printing Company bv kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een geschenk of prijs wijzigen.

Algemene aansprakelijkheid van Digital Printing Company
Digital Printing Company is niet verantwoordelijk voor mogelijke lichamelijke of mentale schade, letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen en van prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

Digital Printing Company is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

Digital Printing Company is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen  van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Digital Printing Company niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan Digital Printing Company niet aansprakelijk worden gesteld.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bvb. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens Digital Printing Company.

Indien Digital Printing Company genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Digital Printing Company hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal Digital Printing Company alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. Digital Printing Company kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van Digital Printing Company en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.

Digital Printing Company is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Digital Printing Company kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.


Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Digital Printing Company bv verwerkt. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.
Het beleid van Digital Printing Company bv met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘Privacy policy' zoals vermeld op de website van de Digital Printing Company.
Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren.

Toezicht op wedstrijd en beslissingen
Digital Printing Company bv houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Digital Printing Company bv zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden van Digital Printing Company bv uit te sluiten. Digital Printing Company bv behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om van de deelnemer teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Digital Printing Company bv geleden schade (inclusief imagoschade).
De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met Digital Printing Company of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

Medeorganisatoren
Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Digital Printing Company bv te worden gelezen als verwijzend naar zowel Digital Printing Company bv als de medeorganisator(en).

Het reglement
Door deel te nemen aan wedstrijden van Digital Printing Company bv aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Digital Printing Company in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
Indien zulks vereist is, kan Digital Printing Company bv dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van de Digital Printing Company bv en kan daar desgewenst worden afgedrukt.